30 CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN XIN VIỆC BẰNG TIẾNG ANH MỚI NHẤT 2023

Với những bạn sinh viên mới ra trường sẽ chưa có nhiều kinh nghiệm phỏng vấn xin việc bằng Tiếng Anh. Vì thế hãy cùng TVTMART tìm hiểu những câu hỏi tiếng Anh nhà tuyển dụng thường dùng và cách trả lời như thế nào nhé!

1.Tại sao bạn quan tâm đến vị trí này?

Why are you interested in this position?

I’m interested in this position because it aligns with my skills and experiences, and I believe it offers opportunities for professional growth and development.

Tôi quan tâm đến vị trí này vì nó phù hợp với các kỹ năng và kinh nghiệm của tôi, đồng thời tôi tin rằng nó mang lại cơ hội phát triển và trưởng thành nghề nghiệp.

2.Vì sao bạn muốn làm việc cho chúng tôi?

Why do you want to work for us?

I want to work for your company because I admire its reputation and innovative products/services. I believe it would be a great environment for me to contribute and learn from talented professionals.

Tôi muốn làm việc cho công ty của bạn vì tôi ngưỡng mộ danh tiếng và các sản phẩm/dịch vụ sáng tạo của công ty. Tôi tin rằng đó sẽ là một môi trường tuyệt vời để tôi đóng góp và học hỏi từ các chuyên gia tài năng.

3.Bạn có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này không?

Do you have experience working in this field?

Yes, I have X years of experience working in this field. I have worked on various projects that have allowed me to develop a strong skill set and deep knowledge of the industry.

Vâng, tôi có X năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này. Tôi đã làm việc trong nhiều dự án khác nhau cho phép tôi phát triển bộ kỹ năng mạnh mẽ và kiến ​​thức sâu rộng về ngành.

 

4.Bạn có khả năng làm việc nhóm tốt không?

Absolutely, I believe in the power of teamwork and collaboration. I have experience working in diverse teams and have successfully completed projects by leveraging the strengths of each team member.

Hoàn toàn, tôi tin vào sức mạnh của tinh thần đồng đội và sự hợp tác. Tôi có kinh nghiệm làm việc trong các nhóm đa dạng và đã hoàn thành xuất sắc các dự án bằng cách tận dụng thế mạnh của từng thành viên trong nhóm.

5.Bạn có kỹ năng quản lý thời gian tốt không?

Do you have good time management skills?

Yes, I am highly organized and skilled in managing my time effectively. I prioritize tasks, set realistic deadlines, and use productivity tools to ensure I meet my goals and complete projects on time.

Vâng, tôi có tính tổ chức cao và có kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả. Tôi ưu tiên các nhiệm vụ, đặt thời hạn thực tế và sử dụng các công cụ năng suất để đảm bảo tôi đạt được mục tiêu và hoàn thành dự án đúng hạn.

 

6.Bạn có kỹ năng giao tiếp tốt không?

Do you have good communication skills?

Communication is one of my strengths. I have excellent verbal and written communication skills, which I have honed through various experiences such as presenting ideas to clients and writing reports.

Giao tiếp là một trong những thế mạnh của tôi. Tôi có kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và bằng văn bản xuất sắc, những kỹ năng mà tôi đã mài giũa qua nhiều kinh nghiệm khác nhau như trình bày ý tưởng cho khách hàng và viết báo cáo.

 

7.Bạn có khả năng giải quyết vấn đề không?

Are you able to solve problems?

Yes, I am a problem solver. I enjoy analyzing challenges, identifying the root causes, and finding creative solutions. I am comfortable working under pressure and adapt quickly to changing situations.

Vâng, tôi là người giải quyết vấn đề. Tôi thích phân tích các thách thức, xác định nguyên nhân gốc rễ và tìm giải pháp sáng tạo. Tôi cảm thấy thoải mái khi làm việc dưới áp lực và thích ứng nhanh với các tình huống thay đổi.

 

8.Bạn có kinh nghiệm quản lý dự án không?

Do you have project management experience?

Yes, I have experience managing projects. In my previous role, I led a team through the successful completion of a complex project. I utilized project management methodologies to ensure deliverables were met on time and within budget.

Có, tôi có kinh nghiệm quản lý dự án. Trong vai trò trước đây của mình, tôi đã lãnh đạo một nhóm hoàn thành thành công một dự án phức tạp. Tôi đã sử dụng các phương pháp quản lý dự án để đảm bảo các sản phẩm được giao đúng hạn và trong phạm vi ngân sách.

 

9.Bạn có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao không?

Are you able to work in a high pressure

Absolutely, I thrive in high-pressure environments. I believe pressure brings out the best in me, and I am able to stay focused, make sound decisions, and deliver quality results even in challenging situations.

Tất nhiên, tôi phát triển mạnh trong môi trường áp lực cao. Tôi tin rằng áp lực mang lại điều tốt nhất cho tôi và tôi có thể tập trung, đưa ra quyết định đúng đắn và mang lại kết quả chất lượng ngay cả trong những tình huống khó khăn

 

10.Bạn có kỹ năng lãnh đạo không?

Do you have leadership skills?

Yes, I have experience in leadership roles. I have led teams and successfully motivated and guided them towards achieving common goals. I believe in leading by example and empowering team members to reach their full potential.

Vâng, tôi có kinh nghiệm trong vai trò lãnh đạo. Tôi đã lãnh đạo các nhóm và thúc đẩy thành công cũng như hướng dẫn họ đạt được các mục tiêu chung. Tôi tin tưởng vào việc dẫn dắt bằng tấm gương và trao quyền cho các thành viên trong nhóm phát huy hết tiềm năng của họ.

 

11.Bạn đã từng xử lý một tình huống khó khăn như thế nào?

How did you handle a difficult situation?

In a previous role, I encountered a difficult situation where we faced a major setback in a project. I immediately gathered the team, assessed the situation, and came up with an alternative plan. Through effective communication and collaboration, we were able to overcome the challenge and complete the project successfully.

Trong một vai trò trước đây, tôi đã gặp phải một tình huống khó khăn khi chúng tôi phải đối mặt với thất bại lớn trong một dự án. Tôi ngay lập tức tập hợp đội, đánh giá tình hình và đưa ra một kế hoạch thay thế. Thông qua giao tiếp và hợp tác hiệu quả, chúng tôi đã có thể vượt qua thử thách và hoàn thành dự án thành công.

 

12.Bạn có kỹ năng sử dụng công cụ/ phần mềm cần thiết cho công việc này không?

Do you have the necessary tools/software skills for this job?

Yes, I have a strong proficiency in using the necessary tools and software for this role. I am experienced in [mention specific tools/software relevant to the position] and have a quick learning ability when it comes to new technologies.

Có, tôi rất thành thạo trong việc sử dụng các công cụ và phần mềm cần thiết cho vai trò này. Tôi có kinh nghiệm [đề cập đến các công cụ/phần mềm cụ thể phù hợp với vị trí] và có khả năng học hỏi nhanh khi nói đến các công nghệ mới.

 

13.Bạn có thể đề xuất những cải tiến cho công việc này không?

Can you suggest improvements to this work?

Absolutely, I always strive for continuous improvement. Based on my previous experience and observations, I believe implementing [mention specific improvement idea] would enhance efficiency and contribute to the overall success of the role.

Tất nhiên, tôi luôn cố gắng cải tiến liên tục. Dựa trên kinh nghiệm và quan sát trước đây của tôi, tôi tin rằng việc thực hiện [đề cập đến ý tưởng cải tiến cụ thể] sẽ nâng cao hiệu quả và đóng góp vào thành công chung

 1. Bạn đã từng phải làm việc với deadline gấp không? Làm thế nào để bạn xử lý?

Have you ever had to work with urgent deadlines? How do you handle?

Yes, I have faced tight deadlines in the past. To handle such situations, I prioritize tasks, break them down into smaller actionable steps, and work systematically. I stay focused, avoid multitasking, and maintain open communication with team members to ensure smooth progress.

Vâng, tôi đã phải đối mặt với thời hạn chặt chẽ trong quá khứ. Để xử lý những tình huống như vậy, tôi ưu tiên các nhiệm vụ, chia chúng thành các bước nhỏ hơn có thể thực hiện được và làm việc có hệ thống. Tôi luôn tập trung, tránh đa nhiệm và duy trì giao tiếp cởi mở với các thành viên trong nhóm để đảm bảo tiến độ suôn sẻ.

 1. Bạn có khả năng học hỏi nhanh không?

Are you able to learn quickly?

Yes, I am a fast learner. I believe in continuous learning and self-improvement. I quickly adapt to new environments, technologies, and processes, and I am always eager to expand my knowledge and skills.

Vâng, tôi là một người học nhanh. Tôi tin vào việc không ngừng học hỏi và cải thiện bản thân. Tôi nhanh chóng thích nghi với môi trường, công nghệ và quy trình mới, đồng thời tôi luôn mong muốn mở rộng kiến ​​thức và kỹ năng của mình.

 

16.Bạn có kỹ năng đàm phán tốt không?

Do you have good negotiation skills?

Yes, I have strong negotiation skills. I have successfully negotiated with clients, vendors, and colleagues in the past, and have been able to achieve win-win outcomes. I am confident in my ability to articulate my points effectively and find mutually beneficial solutions.

Vâng, tôi có kỹ năng đàm phán mạnh mẽ. Tôi đã đàm phán thành công với khách hàng, nhà cung cấp và đồng nghiệp trong quá khứ và đã có thể đạt được kết quả đôi bên cùng có lợi. Tôi tự tin vào khả năng trình bày quan điểm của mình một cách hiệu quả và tìm ra các giải pháp đôi bên cùng có lợi.

17.Bạn có khả năng làm việc độc lập không?

Are you able to work independently?

Yes, I am self-motivated and have experience working independently. I can take ownership of projects, set goals, and manage my time effectively to achieve results. However, I also value collaboration and believe in seeking support and input from colleagues when needed.

Vâng, tôi năng động và có kinh nghiệm làm việc độc lập. Tôi có thể làm chủ các dự án, đặt mục tiêu và quản lý thời gian của mình một cách hiệu quả để đạt được kết quả. Tuy nhiên, tôi cũng đánh giá cao sự hợp tác và tin tưởng vào việc tìm kiếm sự hỗ trợ và ý kiến ​​đóng góp từ các đồng nghiệp khi cần thiết.

 

 1. Bạn có khả năng thích nghi với môi trường làm việc mới không?

Are you able to adapt to the new working environment?

Absolutely, I am adaptable and flexible. I have experience working in different work environments and can quickly acclimate myself to new settings. I believe in embracing change as an opportunity for growth and learning.

Hoàn toàn, tôi có thể thích nghi và linh hoạt. Tôi có kinh nghiệm làm việc trong các môi trường làm việc khác nhau và có thể nhanh chóng thích nghi với môi trường mới. Tôi tin vào việc đón nhận sự thay đổi như một cơ hội để phát triển và học hỏi.

 

 1. Bạn có kỹ năng phân tích dữ liệu không?

Yes, I have strong analytical skills. I am proficient in using data analysis tools and techniques to derive insights and make informed decisions. I have experience analyzing complex datasets and presenting findings to stakeholders.

Vâng, tôi có kỹ năng phân tích rất tốt. Tôi thành thạo trong việc sử dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích dữ liệu để rút ra những hiểu biết sâu sắc và đưa ra quyết định sáng suốt. Tôi có kinh nghiệm phân tích các tập dữ liệu phức tạp và trình bày kết quả cho các bên liên quan.

 

20.Bạn có kỹ năng giữ mối quan hệ với khách hàng không?

Do you have the skills to maintain customer relationships?

Yes, I have excellent customer relationship management skills. I understand the importance of building and maintaining strong relationships with customers. I am attentive to their needs, responsive to their inquiries, and strive to deliver exceptional service.

Vâng, tôi có kỹ năng quản lý quan hệ khách hàng xuất sắc. Tôi hiểu tầm quan trọng của việc xây dựng và duy trì mối quan hệ bền chặt với khách hàng. Tôi chú ý đến nhu cầu của họ, đáp ứng các yêu cầu của họ và cố gắng cung cấp dịch vụ đặc biệt.

 

 1. Bạn có khả năng đưa ra quyết định trong tình huống không rõ ràng không?

Are you capable of making decisions in uncertain situations?

Yes, I am comfortable making decisions in ambiguous situations. I am able to gather relevant information, assess the available options, and make informed judgments. I am not afraid to take calculated risks and am confident in my ability to adapt to changing circumstances.

Vâng, tôi cảm thấy thoải mái khi đưa ra quyết định trong những tình huống mơ hồ. Tôi có thể thu thập thông tin liên quan, đánh giá các lựa chọn có sẵn và đưa ra những đánh giá sáng suốt. Tôi không sợ chấp nhận rủi ro có tính toán và tự tin vào khả năng thích ứng với hoàn cảnh thay đổi của mình.

 

 1. Bạn đã từng giải quyết xung đột với đồng nghiệp chưa? Làm thế nào để bạn xử lý?

Have you ever resolved a conflict with a coworker? How do you handle?

Yes, I have encountered conflicts with colleagues in the past. To address such situations, I believe in open and honest communication. I would initiate a conversation to understand the root cause of the conflict and work towards finding a resolution that is fair and beneficial for all parties involved.

Vâng, trước đây tôi đã từng gặp mâu thuẫn với đồng nghiệp. Để giải quyết những tình huống như vậy, tôi tin vào giao tiếp cởi mở và trung thực. Tôi sẽ bắt đầu một cuộc trò chuyện để hiểu nguyên nhân sâu xa của xung đột và hướng tới việc tìm ra một giải pháp công bằng và có lợi cho tất cả các bên liên quan.

 1. Bạn có kỹ năng đào tạo và phát triển nhân viên không?

Do you have staff training and development skills?

Yes, I have experience in training and developing staff. In my previous role, I have conducted training sessions and workshops to enhance the skills and knowledge of team members. I am passionate about supporting the growth and professional development of others.

Vâng, tôi có kinh nghiệm trong việc đào tạo và phát triển nhân viên. Trong vai trò trước đây của mình, tôi đã tiến hành các buổi đào tạo và hội thảo để nâng cao kỹ năng và kiến ​​thức của các thành viên trong nhóm. Tôi đam mê hỗ trợ sự trưởng thành và phát triển nghề nghiệp của những người khác.

 

 1. Bạn có kinh nghiệm làm việc với dự án quốc tế không?

Do you have experience working with international projects?

Yes, I have experience working on international projects. I have collaborated with teams from different countries, managed time zone differences, and navigated cultural nuances to ensure successful project outcomes.

Vâng, tôi có kinh nghiệm làm việc trong các dự án quốc tế. Tôi đã hợp tác với các nhóm từ các quốc gia khác nhau, quản lý sự khác biệt về múi giờ và điều hướng các sắc thái văn hóa để đảm bảo kết quả dự án thành công.

 

 1. Bạn có khả năng tạo và duy trì mối quan hệ đối tác không?

Are you capable of creating and maintaining partnerships?

Yes, I have the ability to create and maintain partnerships. I have successfully built relationships with key stakeholders, clients, and vendors in my previous roles. I believe in nurturing these partnerships through effective communication, trust, and mutual benefit.

Có, tôi có khả năng tạo và duy trì quan hệ đối tác. Tôi đã xây dựng thành công mối quan hệ với các bên liên quan, khách hàng và nhà cung cấp chính trong các vai trò trước đây của mình. Tôi tin tưởng vào việc nuôi dưỡng các mối quan hệ đối tác này thông qua giao tiếp hiệu quả, tin tưởng và cùng có lợi.

 1. Bạn đã từng tham gia vào việc tuyển dụng và phỏng vấn không?

Have you ever participated in recruitment and interviews?

Yes, I have been involved in recruitment and interviewing processes. I have conducted interviews, evaluated candidates, and provided input in the hiring decision-making process. This experience has given me valuable insights into what employers look for in potential candidates.

Có, tôi đã tham gia vào quá trình tuyển dụng và phỏng vấn. Tôi đã thực hiện các cuộc phỏng vấn, đánh giá ứng viên và cung cấp thông tin đầu vào trong quá trình ra quyết định tuyển dụng. Kinh nghiệm này đã cho tôi những hiểu biết quý giá về những gì nhà tuyển dụng tìm kiếm ở các ứng viên tiềm năng.

27.What are your strengths at work?

Điểm mạnh trong công việc của bạn là gì?

Với những bạn sinh viên mới ra trường sẽ chưa có nhiều kinh nghiệm phỏng vấn xin việc bằng Tiếng Anh. Vì thế hãy cùng TVT Smart tìm hiểu những câu hỏi tiếng Anh nhà tuyển dụng thường dùng và cách trả lời như thế nào nhé!

1.Tại sao bạn quan tâm đến vị trí này?

Why are you interested in this position?

I’m interested in this position because it aligns with my skills and experiences, and I believe it offers opportunities for professional growth and development.

Tôi quan tâm đến vị trí này vì nó phù hợp với các kỹ năng và kinh nghiệm của tôi, đồng thời tôi tin rằng nó mang lại cơ hội phát triển và trưởng thành nghề nghiệp.

2.Vì sao bạn muốn làm việc cho chúng tôi?

Why do you want to work for us?

I want to work for your company because I admire its reputation and innovative products/services. I believe it would be a great environment for me to contribute and learn from talented professionals.

Tôi muốn làm việc cho công ty của bạn vì tôi ngưỡng mộ danh tiếng và các sản phẩm/dịch vụ sáng tạo của công ty. Tôi tin rằng đó sẽ là một môi trường tuyệt vời để tôi đóng góp và học hỏi từ các chuyên gia tài năng.

3.Bạn có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này không?

Do you have experience working in this field?

Yes, I have X years of experience working in this field. I have worked on various projects that have allowed me to develop a strong skill set and deep knowledge of the industry.

Vâng, tôi có X năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này. Tôi đã làm việc trong nhiều dự án khác nhau cho phép tôi phát triển bộ kỹ năng mạnh mẽ và kiến ​​thức sâu rộng về ngành.

 

4.Bạn có khả năng làm việc nhóm tốt không?

Absolutely, I believe in the power of teamwork and collaboration. I have experience working in diverse teams and have successfully completed projects by leveraging the strengths of each team member.

Hoàn toàn, tôi tin vào sức mạnh của tinh thần đồng đội và sự hợp tác. Tôi có kinh nghiệm làm việc trong các nhóm đa dạng và đã hoàn thành xuất sắc các dự án bằng cách tận dụng thế mạnh của từng thành viên trong nhóm.

 

5.Bạn có kỹ năng quản lý thời gian tốt không?

Do you have good time management skills?

Yes, I am highly organized and skilled in managing my time effectively. I prioritize tasks, set realistic deadlines, and use productivity tools to ensure I meet my goals and complete projects on time.

Vâng, tôi có tính tổ chức cao và có kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả. Tôi ưu tiên các nhiệm vụ, đặt thời hạn thực tế và sử dụng các công cụ năng suất để đảm bảo tôi đạt được mục tiêu và hoàn thành dự án đúng hạn.

 

6.Bạn có kỹ năng giao tiếp tốt không?

Do you have good communication skills?

Communication is one of my strengths. I have excellent verbal and written communication skills, which I have honed through various experiences such as presenting ideas to clients and writing reports.

Giao tiếp là một trong những thế mạnh của tôi. Tôi có kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và bằng văn bản xuất sắc, những kỹ năng mà tôi đã mài giũa qua nhiều kinh nghiệm khác nhau như trình bày ý tưởng cho khách hàng và viết báo cáo.

 

7.Bạn có khả năng giải quyết vấn đề không?

Are you able to solve problems?

Yes, I am a problem solver. I enjoy analyzing challenges, identifying the root causes, and finding creative solutions. I am comfortable working under pressure and adapt quickly to changing situations.

Vâng, tôi là người giải quyết vấn đề. Tôi thích phân tích các thách thức, xác định nguyên nhân gốc rễ và tìm giải pháp sáng tạo. Tôi cảm thấy thoải mái khi làm việc dưới áp lực và thích ứng nhanh với các tình huống thay đổi.

 

8.Bạn có kinh nghiệm quản lý dự án không?

Do you have project management experience?

Yes, I have experience managing projects. In my previous role, I led a team through the successful completion of a complex project. I utilized project management methodologies to ensure deliverables were met on time and within budget.

Có, tôi có kinh nghiệm quản lý dự án. Trong vai trò trước đây của mình, tôi đã lãnh đạo một nhóm hoàn thành thành công một dự án phức tạp. Tôi đã sử dụng các phương pháp quản lý dự án để đảm bảo các sản phẩm được giao đúng hạn và trong phạm vi ngân sách.
9.Bạn có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao không?

Are you able to work in a high pressure

Absolutely, I thrive in high-pressure environments. I believe pressure brings out the best in me, and I am able to stay focused, make sound decisions, and deliver quality results even in challenging situations.

Tất nhiên, tôi phát triển mạnh trong môi trường áp lực cao. Tôi tin rằng áp lực mang lại điều tốt nhất cho tôi và tôi có thể tập trung, đưa ra quyết định đúng đắn và mang lại kết quả chất lượng ngay cả trong những tình huống khó khăn

 

10.Bạn có kỹ năng lãnh đạo không?

Do you have leadership skills?

Yes, I have experience in leadership roles. I have led teams and successfully motivated and guided them towards achieving common goals. I believe in leading by example and empowering team members to reach their full potential.

Vâng, tôi có kinh nghiệm trong vai trò lãnh đạo. Tôi đã lãnh đạo các nhóm và thúc đẩy thành công cũng như hướng dẫn họ đạt được các mục tiêu chung. Tôi tin tưởng vào việc dẫn dắt bằng tấm gương và trao quyền cho các thành viên trong nhóm phát huy hết tiềm năng của họ.

 

11.Bạn đã từng xử lý một tình huống khó khăn như thế nào?

How did you handle a difficult situation?

In a previous role, I encountered a difficult situation where we faced a major setback in a project. I immediately gathered the team, assessed the situation, and came up with an alternative plan. Through effective communication and collaboration, we were able to overcome the challenge and complete the project successfully.

Trong một vai trò trước đây, tôi đã gặp phải một tình huống khó khăn khi chúng tôi phải đối mặt với thất bại lớn trong một dự án. Tôi ngay lập tức tập hợp đội, đánh giá tình hình và đưa ra một kế hoạch thay thế. Thông qua giao tiếp và hợp tác hiệu quả, chúng tôi đã có thể vượt qua thử thách và hoàn thành dự án thành công.

 

12.Bạn có kỹ năng sử dụng công cụ/ phần mềm cần thiết cho công việc này không?

Do you have the necessary tools/software skills for this job?

Yes, I have a strong proficiency in using the necessary tools and software for this role. I am experienced in [mention specific tools/software relevant to the position] and have a quick learning ability when it comes to new technologies.

Có, tôi rất thành thạo trong việc sử dụng các công cụ và phần mềm cần thiết cho vai trò này. Tôi có kinh nghiệm [đề cập đến các công cụ/phần mềm cụ thể phù hợp với vị trí] và có khả năng học hỏi nhanh khi nói đến các công nghệ mới.

 

13.Bạn có thể đề xuất những cải tiến cho công việc này không?

Can you suggest improvements to this work?

Absolutely, I always strive for continuous improvement. Based on my previous experience and observations, I believe implementing [mention specific improvement idea] would enhance efficiency and contribute to the overall success of the role.

Tất nhiên, tôi luôn cố gắng cải tiến liên tục. Dựa trên kinh nghiệm và quan sát trước đây của tôi, tôi tin rằng việc thực hiện [đề cập đến ý tưởng cải tiến cụ thể] sẽ nâng cao hiệu quả và đóng góp vào thành công chung

 

 1. Bạn đã từng phải làm việc với deadline gấp không? Làm thế nào để bạn xử lý?

Have you ever had to work with urgent deadlines? How do you handle?

Yes, I have faced tight deadlines in the past. To handle such situations, I prioritize tasks, break them down into smaller actionable steps, and work systematically. I stay focused, avoid multitasking, and maintain open communication with team members to ensure smooth progress.

Vâng, tôi đã phải đối mặt với thời hạn chặt chẽ trong quá khứ. Để xử lý những tình huống như vậy, tôi ưu tiên các nhiệm vụ, chia chúng thành các bước nhỏ hơn có thể thực hiện được và làm việc có hệ thống. Tôi luôn tập trung, tránh đa nhiệm và duy trì giao tiếp cởi mở với các thành viên trong nhóm để đảm bảo tiến độ suôn sẻ.

 

 1. Bạn có khả năng học hỏi nhanh không?

Are you able to learn quickly?

Yes, I am a fast learner. I believe in continuous learning and self-improvement. I quickly adapt to new environments, technologies, and processes, and I am always eager to expand my knowledge and skills.

Vâng, tôi là một người học nhanh. Tôi tin vào việc không ngừng học hỏi và cải thiện bản thân. Tôi nhanh chóng thích nghi với môi trường, công nghệ và quy trình mới, đồng thời tôi luôn mong muốn mở rộng kiến ​​thức và kỹ năng của mình.

 

 

16.Bạn có kỹ năng đàm phán tốt không?

Do you have good negotiation skills?

Yes, I have strong negotiation skills. I have successfully negotiated with clients, vendors, and colleagues in the past, and have been able to achieve win-win outcomes. I am confident in my ability to articulate my points effectively and find mutually beneficial solutions.

Vâng, tôi có kỹ năng đàm phán mạnh mẽ. Tôi đã đàm phán thành công với khách hàng, nhà cung cấp và đồng nghiệp trong quá khứ và đã có thể đạt được kết quả đôi bên cùng có lợi. Tôi tự tin vào khả năng trình bày quan điểm của mình một cách hiệu quả và tìm ra các giải pháp đôi bên cùng có lợi.

 

 

17.Bạn có khả năng làm việc độc lập không?

Are you able to work independently?

Yes, I am self-motivated and have experience working independently. I can take ownership of projects, set goals, and manage my time effectively to achieve results. However, I also value collaboration and believe in seeking support and input from colleagues when needed.

Vâng, tôi năng động và có kinh nghiệm làm việc độc lập. Tôi có thể làm chủ các dự án, đặt mục tiêu và quản lý thời gian của mình một cách hiệu quả để đạt được kết quả. Tuy nhiên, tôi cũng đánh giá cao sự hợp tác và tin tưởng vào việc tìm kiếm sự hỗ trợ và ý kiến ​​đóng góp từ các đồng nghiệp khi cần thiết.

 

 1. Bạn có khả năng thích nghi với môi trường làm việc mới không?

Are you able to adapt to the new working environment?

Absolutely, I am adaptable and flexible. I have experience working in different work environments and can quickly acclimate myself to new settings. I believe in embracing change as an opportunity for growth and learning.

Hoàn toàn, tôi có thể thích nghi và linh hoạt. Tôi có kinh nghiệm làm việc trong các môi trường làm việc khác nhau và có thể nhanh chóng thích nghi với môi trường mới. Tôi tin vào việc đón nhận sự thay đổi như một cơ hội để phát triển và học hỏi.

 

 1. Bạn có kỹ năng phân tích dữ liệu không?

Yes, I have strong analytical skills. I am proficient in using data analysis tools and techniques to derive insights and make informed decisions. I have experience analyzing complex datasets and presenting findings to stakeholders.

Vâng, tôi có kỹ năng phân tích rất tốt. Tôi thành thạo trong việc sử dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích dữ liệu để rút ra những hiểu biết sâu sắc và đưa ra quyết định sáng suốt. Tôi có kinh nghiệm phân tích các tập dữ liệu phức tạp và trình bày kết quả cho các bên liên quan.

20.Bạn có kỹ năng giữ mối quan hệ với khách hàng không?

Do you have the skills to maintain customer relationships?

Yes, I have excellent customer relationship management skills. I understand the importance of building and maintaining strong relationships with customers. I am attentive to their needs, responsive to their inquiries, and strive to deliver exceptional service.

Vâng, tôi có kỹ năng quản lý quan hệ khách hàng xuất sắc. Tôi hiểu tầm quan trọng của việc xây dựng và duy trì mối quan hệ bền chặt với khách hàng. Tôi chú ý đến nhu cầu của họ, đáp ứng các yêu cầu của họ và cố gắng cung cấp dịch vụ đặc biệt.

 

 1. Bạn có khả năng đưa ra quyết định trong tình huống không rõ ràng không?

Are you capable of making decisions in uncertain situations?

Yes, I am comfortable making decisions in ambiguous situations. I am able to gather relevant information, assess the available options, and make informed judgments. I am not afraid to take calculated risks and am confident in my ability to adapt to changing circumstances.

Vâng, tôi cảm thấy thoải mái khi đưa ra quyết định trong những tình huống mơ hồ. Tôi có thể thu thập thông tin liên quan, đánh giá các lựa chọn có sẵn và đưa ra những đánh giá sáng suốt. Tôi không sợ chấp nhận rủi ro có tính toán và tự tin vào khả năng thích ứng với hoàn cảnh thay đổi của mình. 

 1. Bạn đã từng giải quyết xung đột với đồng nghiệp chưa? Làm thế nào để bạn xử lý?

Have you ever resolved a conflict with a coworker? How do you handle?

Yes, I have encountered conflicts with colleagues in the past. To address such situations, I believe in open and honest communication. I would initiate a conversation to understand the root cause of the conflict and work towards finding a resolution that is fair and beneficial for all parties involved.

Vâng, trước đây tôi đã từng gặp mâu thuẫn với đồng nghiệp. Để giải quyết những tình huống như vậy, tôi tin vào giao tiếp cởi mở và trung thực. Tôi sẽ bắt đầu một cuộc trò chuyện để hiểu nguyên nhân sâu xa của xung đột và hướng tới việc tìm ra một giải pháp công bằng và có lợi cho tất cả các bên liên quan.

 1. Bạn có kỹ năng đào tạo và phát triển nhân viên không?

Do you have staff training and development skills?

Yes, I have experience in training and developing staff. In my previous role, I have conducted training sessions and workshops to enhance the skills and knowledge of team members. I am passionate about supporting the growth and professional development of others.

Vâng, tôi có kinh nghiệm trong việc đào tạo và phát triển nhân viên. Trong vai trò trước đây của mình, tôi đã tiến hành các buổi đào tạo và hội thảo để nâng cao kỹ năng và kiến ​​thức của các thành viên trong nhóm. Tôi đam mê hỗ trợ sự trưởng thành và phát triển nghề nghiệp của những người khác.

 

 1. Bạn có kinh nghiệm làm việc với dự án quốc tế không?

Do you have experience working with international projects?

Yes, I have experience working on international projects. I have collaborated with teams from different countries, managed time zone differences, and navigated cultural nuances to ensure successful project outcomes.

Vâng, tôi có kinh nghiệm làm việc trong các dự án quốc tế. Tôi đã hợp tác với các nhóm từ các quốc gia khác nhau, quản lý sự khác biệt về múi giờ và điều hướng các sắc thái văn hóa để đảm bảo kết quả dự án thành công.

 

 1. Bạn có khả năng tạo và duy trì mối quan hệ đối tác không?

Are you capable of creating and maintaining partnerships?

Yes, I have the ability to create and maintain partnerships. I have successfully built relationships with key stakeholders, clients, and vendors in my previous roles. I believe in nurturing these partnerships through effective communication, trust, and mutual benefit.

Có, tôi có khả năng tạo và duy trì quan hệ đối tác. Tôi đã xây dựng thành công mối quan hệ với các bên liên quan, khách hàng và nhà cung cấp chính trong các vai trò trước đây của mình. Tôi tin tưởng vào việc nuôi dưỡng các mối quan hệ đối tác này thông qua giao tiếp hiệu quả, tin tưởng và cùng có lợi.

 

 1. Bạn đã từng tham gia vào việc tuyển dụng và phỏng vấn không?

Have you ever participated in recruitment and interviews?

Yes, I have been involved in recruitment and interviewing processes. I have conducted interviews, evaluated candidates, and provided input in the hiring decision-making process. This experience has given me valuable insights into what employers look for in potential candidates.

Có, tôi đã tham gia vào quá trình tuyển dụng và phỏng vấn. Tôi đã thực hiện các cuộc phỏng vấn, đánh giá ứng viên và cung cấp thông tin đầu vào trong quá trình ra quyết định tuyển dụng. Kinh nghiệm này đã cho tôi những hiểu biết quý giá về những gì nhà tuyển dụng tìm kiếm ở các ứng viên tiềm năng.

27.What are your strengths at work?

Điểm mạnh trong công việc của bạn là gì?

Some of my strengths in the workplace are:

Một số điểm mạnh của tôi trong công việc là:

1.Leadership skills: I have the ability to lead effectively, motivate and encourage colleagues, and provide clear guidance to achieve common goals.

Kỹ năng lãnh đạo: Tôi có khả năng lãnh đạo hiệu quả, khuyến khích động viên đồng nghiệp và đưa ra hướng dẫn rõ ràng để đạt được mục tiêu chung.

2.Attention to detail: I am meticulous and pay attention to details. I always ensure that my work is completed accurately and to a high standard.

Sự cầu toàn: Tôi là người tỉ mỉ và chú trọng đến chi tiết. Tôi luôn đảm bảo rằng công việc của mình được hoàn thành một cách chính xác và chất lượng cao.

3.Communication skills: I have good communication skills both in writing and speaking. I can convey opinions clearly and effectively and create a positive and collaborative work environment.

Kỹ năng giao tiếp: Tôi có khả năng giao tiếp tốt cả trong viết và nói. Tôi có khả năng truyền đạt ý kiến một cách rõ ràng và hiệu quả, và tạo ra môi trường làm việc tích cực và hợp tác.

4.Creative thinking: I always seek innovative solutions for complex problems. I have the ability to think outside the box and find new approaches to achieve the best results.

Tư duy sáng tạo: Tôi luôn tìm kiếm giải pháp sáng tạo cho các vấn đề phức tạp. Tôi có khả năng suy nghĩ khác biệt và tìm ra cách tiếp cận mới để đạt được kết quả tốt nhất.

5.Time management skills: I have the ability to manage time effectively, prioritize tasks, and meet important goals and deadlines.

Kỹ năng quản lý thời gian: Tôi có khả năng quản lý thời gian hiệu quả, ưu tiên công việc và đáp ứng các mục tiêu và deadline quan trọng.

6.Teamwork: I have the ability to work in a multicultural and multifunctional environment. I respect the opinions of colleagues and have the ability to work effectively as a team to achieve common goals.

Tinh thần làm việc nhóm: Tôi có khả năng làm việc trong môi trường đa văn hóa và đa chức năng. Tôi tôn trọng ý kiến của đồng nghiệp và có khả năng làm việc nhóm hiệu quả để đạt được mục tiêu chung.

7.Problem-solving skills: I am a natural problem solver. I have the ability to analyze, evaluate, and find effective solutions to challenges in the workplace.

Khả năng giải quyết vấn đề: Tôi là một người giải quyết vấn đề tự nhiên. Tôi có khả năng phân tích, đánh giá và tìm ra giải pháp hiệu quả cho các thách thức trong công việc.

8.Task orientation: I am confident and have the ability to organize work efficiently. I can plan and set goals and continue to work systematically to achieve the best results.

Điều hướng công việc: Tôi tự tin và có khả năng tổ chức công việc một cách hiệu quả. Tôi có thể hoạch định kế hoạch và mục tiêu, và tiếp tục làm việc một cách có hệ thống để đạt được kết quả tốt nhất.9.Commitment: I am always committed to my work and strive to achieve goals to the best of my ability.

Sự cam kết: Tôi luôn cam kết đến công việc và nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu

 1. What are your weaknesses? How do you improve that? (Điểm yếu của bạn là gì? Bạn đã cải thiện điều đó như thế nào?)

→ This might be bad, but in college I found that I procrastinated a lot. I realized this problem, and I’m working on it by finishing my work ahead of schedule.

(Điều này có thể là xấu, nhưng ở đại học, tôi thường hay trì hoãn. Tôi đã nhận ra vấn đề này, và đang cải thiện bằng cách hoàn thành công việc trước thời hạn.)

 1. Why should I hire you? (Tại sao chúng tôi nên chọn bạn?)

→ There are two reasons I should be hired. First, my qualifications match your needs perfectly. Second, I’m excited and passionate about this hospitality industry and will always give 100%.

(Có hai lý do để anh/ chị nên chọn tôi. Thứ nhất, khả năng của tôi hoàn toàn phù hợp với các yêu cầu công việc. Thứ hai, tôi yêu thích ngành dịch vụ khách sạn và sẽ luôn luôn cống hiến 100% sức lực của mình cho công việc.)

 1. Tell me a little about yourself. (Hãy giới thiệu một chút về bản thân bạn)

→ I’m Ngan. 23 years old this year. I live in Da Nang. I graduated from Da Nang University of Economics with a major in Hospitality Management. I’m a hard worker and I like to take on a variety of challenges. My hobbies include badminton, reading book and traveling.

(Tôi là Ngân. Năm nay 23 tuổi. Tôi tốt nghiệp Đại học Kinh tế Đà Nẵng với chuyên ngành Quản trị khách sạn. Tôi là một người làm việc chăm chỉ và muốn đón nhận nhiều thử thách. Sở thích của tôi là cầu lông, đọc sách và đi du lịch.)

TVT Smart xin gửi lời chúc tốt đẹp đến bạn trong việc tìm kiếm công việc mới. Chúc cho bạn sớm tìm được một công việc tốt, phù hợp với khả năng và mong muốn của bạn. Mong rằng bạn sẽ gặp được những cơ hội tuyệt vời và những môi trường làm việc thú vị. Hãy giữ vững lòng tin vào bản thân, sử dụng kiến thức và kinh nghiệm của mình để nổi bật trong quá trình phỏng vấn. Chúc bạn luôn kiên nhẫn và không bỏ cuộc, bởi công việc phù hợp đang chờ đón bạn. Hy vọng bạn sẽ tìm thấy một công việc đáng mơ ước, mang lại sự phát triển chuyên môn và đem lại niềm vui và hài lòng cá nhân. Chúc bạn may mắn và thành công trong việc tìm kiếm công việc tốt!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An toàn, An tâm

Sản phẩm chính hãng, đổi trả miễn phí trong 48h

Tiện lợi, đa dạng

Mạng lưới vận chuyển toàn quốc, hàng hóa phong phú nhiều lựa chọn

Tiết kiệm, thông minh

Giá cả hợp lý, khuyến mãi hấp dẫn, thanh toán dễ dàng.

Thumbnails managed by ThumbPress